EGZAMIN


Egzamin państwowy można zdawać na terenie całej Polski w Wojewódzkich / Miejskich Ośrodkach Ruchu Drogowego

Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego pamiętaj o okularach korekcyjnych (jeśli potrzebujesz)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

  • posiadanie wymaganego wieku,

  • ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu (spełnianie wymogów stawianych absolwentowi oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego z teorii i praktyki w Ośrodku Szkoleniowym).

Kategoria AM

Egzamin na kategorię AM składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna egzaminu państwowego przeprowadzana jest przy użyciu komputera i składa się z 32 pytań. 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej dotyczącej kategorii AM. 

   Każde pytanie zawiera 1 prawidłową odpowiedź, a osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego w przypadku otrzymania co najmniej 68 punktów. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu kreślonych zadań na placu manewrowym, oraz w ruchu drogowym. Trasa przejazdu, na której jest przeprowadzany egzamin państwowy w ruchu drogowym, jest określona przez WORD i wywieszona w holu Ośrodka. Do egzaminu praktycznego osoba egzaminowana musi posiadać odpowiedni strój ochronny w postaci :

• wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie,

• spodni z długimi nogawkami,

• kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,

• rękawic  zakrywających całe dłonie

W  Ośrodku Egzaminacyjnym w Skierniewicach egzamin na kategorię AM przeprowadzany jest na motorowerze marki Romet, model 900 RACING

Opłata egzaminacyjna wynosi 170 zł. Część teoretyczna – 30 zł,

część praktyczna – 140 zł

Wymagane dokumenty do przystąpienia do egzaminu:

• wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,

• ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców – ważna karta pobytu,

• oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego,

• dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.

Zadanie 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:

a)poziom oleju w silniku, wlew oleju

b)poziom płynu hamulcowego

c)działanie sygnału dźwiękowego

d)działanie świateł pozycyjnych

e)działanie świateł mijania

f)działanie świateł drogowych

g)działanie świateł hamowania „STOP” (hamulca ręcznego, hamulca nożnego)

h)działanie kierunkowskazów

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. Losowy wybór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów w lit. a- c oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. d – h

– sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch)

– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go  przy unieruchomionym silniku,

– podparcie motocykla na podpórce

Sposób wykonania części powyższego zadania:

– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,

– nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,

– maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

Właściwe ustawienie lusterek.

Zadanie 2. Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;

3) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

4) upewnianie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

a) niepodpieranie się nogami,

b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

c) niepotrącanie pachołków

Zadanie 3. Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

Sposób wykonania zadania:

a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,

b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu

c) niepodpieranie się nogami,

d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

e) niepotrącanie pachołków

Zadanie 4. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu naciska hamulec nożny i rusza do przodu puszczając go.

Zadanie 5. Hamowanie awaryjne

Hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla. Przed każdym ruszeniem na placu upewniamy się o możliwości jazdy przynajmniej w lewo, a najlepiej w lewo i w prawo:)

Zadanie 6. Hamowanie do zatrzymania w wyznaczonym miejscu.

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

Manewry wykonywane na placu manewrowym.

Egzamin w ruchu drogowym.

Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:

a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,

b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.

Przejazd przez skrzyżowania:

a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),

b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),

c) z sygnalizacją świetlną,

d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,

e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*)

Przejazd przez przejścia dla pieszych

Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego

Wykonanie manewrów:

a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),

b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu.

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych:

– obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

– w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,

– manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

*)   Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

**)  Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Minimalny czas trwania egzaminu w ruchu drogowym wynosi 25 min

Kategoria A1

Egzamin na kategorię A1 składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu państwowego przeprowadzana jest przy użyciu komputera i składa się z 32 pytań. 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej dotyczącej kategorii A1. Każde pytanie zawiera 1 prawidłową odpowiedź, a osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego w przypadku otrzymania co najmniej 68 punktów. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym, oraz w ruchu drogowym. Do egzaminu praktycznego osoba egzaminowana musi posiadać odpowiedni strój ochronny w postaci :

• wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie,

• spodni z długimi nogawkami,

• kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki ub zatrzaski,

• rękawic zakrywających całe dłonie

W  Ośrodku Egzaminacyjnym w Skierniewicach egzamin na kategorię A1 przeprowadzany jest na motocyklu marki Yamaha, model YBR 125.

Opłata egzaminacyjna wynosi 210 zł. Część teoretyczna – 30 zł,

część praktyczna – 180 zł

Wymagane dokumenty do przystąpienia do egzaminu:

• wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,

• ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców – ważna karta pobytu,

• oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego,

• dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.

Zadanie 1.Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:

a)poziom oleju w silniku, wlew oleju

b)poziom płynu hamulcowego hamulca przedniego (ręcznego)

c)poziom płynu hamulcowego hamulca tylnego (nożnego)

d)działanie sygnału dźwiękowego

e)działanie świateł pozycyjnych

f)działanie świateł mijania

g)działanie świateł drogowych

h)działanie świateł hamowania „STOP” (hamulca ręcznego, hamulca nożnego)

i)działanie kierunkowskazów

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. Losowy wybór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów w lit. a – d oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. e – i.

– sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch)

– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go  przy unieruchomionym silniku,

– podparcie motocykla na podpórce

Sposób wykonania części powyższego zadania:

– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,

– nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,

– maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

Właściwe ustawienie lusterek.

Zadanie 2. Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;

3) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

4) upewnianie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

a) niepodpieranie się nogami,

b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

c) niepotrącanie pachołków

Zadanie 3. Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

Sposób wykonania zadania:

a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,

b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu

c) niepodpieranie się nogami,

d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

e) niepotrącanie pachołków

Zadanie 4. Ominięcie przeszkody

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

Sposób wykonania zadania:

a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,

b) przeszkodę omija się  raz z prawej, raz z  lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,

c) niepodpieranie się nogami,

d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

e) niepotrącanie pachołków

Zadanie 5. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu naciska hamulec nożny i rusza do przodu puszczając go.

Zadanie 6. Hamowanie awaryjne

Hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla. Przed każdym ruszeniem na placu upewniamy się o możliwości jazdy przynajmniej w lewo, a najlepiej w lewo i w prawo:)

Manewry wykonywane na placu manewrowym.

Egzamin w ruchu drogowym.

Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:

a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,

b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.

Przejazd przez skrzyżowania:

a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),

b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),

c) z sygnalizacją świetlną,

d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,

e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*)

Przejazd przez przejścia dla pieszych

Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego

Wykonanie manewrów:

a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),

b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu.

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

– obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

– w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,

– manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

*)   Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

**)  Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Minimalny czas trwania egzaminu w ruchu drogowym wynosi 25 min

Kategoria A2

Egzamin na kategorię A2 składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu państwowego przeprowadzana jest przy użyciu komputera i składa się z 32 pytań. 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej dotyczącej kategorii A2.

Każde pytanie zawiera 1 prawidłową odpowiedź, a osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego w przypadku otrzymania co najmniej 68 punktów. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym, oraz w ruchu drogowym.

Do egzaminu praktycznego osoba egzaminowana musi posiadać odpowiedni strój ochronny w postaci:

• wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie,

• spodni z długimi nogawkami,

• kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,

• rękawic zakrywających całe dłonie

W Ośrodku Egzaminacyjnym w Skierniewicach egzamin na kategorię A2 przeprowadzany jest na motocyklu marki SUZUKI, model GLADIUS SFV 650UA

Opłata egzaminacyjna wynosi 210 zł. Część teoretyczna – 30 zł,

część praktyczna – 180 zł

Wymagane dokumenty do przystąpienia do egzaminu:

• wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,

• ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców – ważna karta pobytu,

• oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego,

• dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.

Zadanie 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:

a)poziom oleju w silniku, wlew oleju

b)poziom płynu hamulcowego hamulca przedniego (ręcznego)

c)poziom płynu hamulcowego hamulca tylnego (nożnego)

d)działanie sygnału dźwiękowego

e)działanie świateł pozycyjnych

f)działanie świateł mijania

g)działanie świateł drogowych

h)działanie świateł hamowania „STOP” (hamulca ręcznego, hamulca nożnego)

i)działanie kierunkowskazów

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.

Losowy wybór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego.

Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów w lit. a – d oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. e – i.

– sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch)

– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go  przy unieruchomionym silniku,

– podparcie motocykla na podpórce

Sposób wykonania części powyższego zadania:

–   zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,

–nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,

–   maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

Właściwe ustawienie lusterek.

– sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch)

– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go  przy unieruchomionym silniku,

– podparcie motocykla na podpórce

Sposób wykonania części powyższego zadania:

–   zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,

–nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,

–   maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

Właściwe ustawienie lusterek.

Zadanie 2. Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;

3) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

4) upewnianie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

a) niepodpieranie się nogami,

b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

c) niepotrącanie pachołków

Zadanie 3. Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

Sposób wykonania zadania:

a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,

b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu

c) niepodpieranie się nogami,

d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

e) niepotrącanie pachołków

Zadanie 4. Ominięcie przeszkody

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

Sposób wykonania zadania:

a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,

b)   przeszkodę omija się  raz z prawej, raz z  lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,

c) niepodpieranie się nogami,

d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

e) niepotrącanie pachołków

Zadanie 4. Ominięcie przeszkody

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

Sposób wykonania zadania:

a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,

b)   przeszkodę omija się  raz z prawej, raz z  lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,

c) niepodpieranie się nogami,

d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

e) niepotrącanie pachołków

Manewry wykonywane na placu manewrowym.

Egzamin w ruchu drogowym.

Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:

a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,

b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.

Przejazd przez skrzyżowania:

a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),

b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),

c) z sygnalizacją świetlną,

d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,

e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*)

Przejazd przez przejścia dla pieszych

Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego

Wykonanie manewrów:

a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),

b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu.

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

– obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

– w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,

– manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

*)   Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

**)  Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Minimalny czas trwania egzaminu w ruchu drogowym wynosi 25 min

Kategoria A

Egzamin na kategorię A składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna egzaminu państwowego przeprowadzana jest przy użyciu komputera i składa się z 32 pytań. 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej dotyczącej kategorii A. Każde pytanie zawiera 1 prawidłową odpowiedź, a osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego w przypadku otrzymania co najmniej 68 punktów. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym, oraz w ruchu drogowym. Do egzaminu praktycznego osoba egzaminowana musi posiadać odpowiedni strój ochronny w postaci:

• wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie,

• spodni z długimi nogawkami,

• kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,

• rękawic zakrywających całe dłonie

W  Ośrodku Egzaminacyjnym w Skierniewicach egzamin na kategorię A przeprowadzany jest na motocyklu marki SUZUKI, model GLADIUS SFV 650A

Opłata egzaminacyjna wynosi 210 zł. Część teoretyczna – 30 zł,

część praktyczna – 180 zł

Wymagane dokumenty do przystąpienia do egzaminu:

• wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,

• ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców – ważna karta pobytu,

• oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego,

• dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.

Zadanie 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:

a)poziom oleju w silniku, wlew oleju

b)poziom płynu hamulcowego hamulca przedniego (ręcznego)

c)poziom płynu hamulcowego hamulca tylnego (nożnego)

d)działanie sygnału dźwiękowego

e)działanie świateł pozycyjnych

f)działanie świateł mijania

g)działanie świateł drogowych

h)działanie świateł hamowania „STOP” (hamulca ręcznego, hamulca nożnego)

i)działanie kierunkowskazów

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. Losowy wybór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów w lit. a – d oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. e – i.

– sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch)

– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go  przy unieruchomionym silniku,

– podparcie motocykla na podpórce

Sposób wykonania części powyższego zadania:

– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,

– nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,

– maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

Właściwe ustawienie lusterek.

Zadanie 2. Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;

3) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

4) upewnianie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

a) niepodpieranie się nogami,

b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

c) niepotrącanie pachołków

Zadanie 3.Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

Sposób wykonania zadania:

a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,

b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu

c) niepodpieranie się nogami,

d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

e) niepotrącanie pachołków

Zadanie 4. Ominięcie przeszkody

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

Sposób wykonania zadania:

a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,

b)   przeszkodę omija się  raz z prawej, raz z  lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,

c) niepodpieranie się nogami,

d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

e) niepotrącanie pachołków

Zadanie 5.Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu naciska hamulec nożny i rusza do przodu puszczając go.

Zadanie 6. Hamowanie awaryjne

Hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla. Przed każdym ruszeniem na placu upewniamy się o możliwości jazdy przynajmniej w lewo, a najlepiej w lewo i w prawo:)

Manewry wykonywane na placu manewrowym.

Egzamin w ruchu drogowym.

Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:

a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,

b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.

Przejazd przez skrzyżowania:

a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),

b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),

c) z sygnalizacją świetlną,

d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,

e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*)

Przejazd przez przejścia dla pieszych

Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego

Wykonanie manewrów:

a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),

b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu.

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

– obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

– w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,

– manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

*)   Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

**)  Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Minimalny czas trwania egzaminu w ruchu drogowym wynosi 25 min

Kategoria B

Egzamin na kategorię B składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu państwowego przeprowadzana jest przy użyciu komputera i składa się z 32 pytań. 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej dotyczącej kategorii B. Każde pytanie zawiera 1 prawidłową odpowiedź, a osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego w przypadku otrzymania co najmniej 68 punktów. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym, oraz w ruchu drogowym. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

W  Ośrodku Egzaminacyjnym w Skierniewicach  egzamin na kategorię B przeprowadzany jest na samochodach marki TOYOTA YARIS, HYUNDAI

Opłata egzaminacyjna wynosi 170 zł. Część teoretyczna – 30 zł,

część praktyczna – 140 zł

Wymagane dokumenty do przystąpienia do egzaminu:

• wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,

• ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców – ważna karta pobytu,

• oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego,

• dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Zadanie 1. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu

Na egzaminie praktycznym koniecznym jest zaprezentowanie jednego z wybranych losowo elementów:

• sprawdzenie poziomu oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe).

• sprawdzenie poziom płynu chłodzącego,

• sprawdzenie poziom płynu hamulcowego,

• sprawdzenie poziom płynu w spryskiwaczach – osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,

• sprawdzenie działanie sygnału dźwiękowego,

Dodatkowo zaprezentować działanie jednego z wybranych losowo świateł zewnętrznych pojazdu:

• świateł pozycyjnych + oświetlenie tablicy rejestracyjnej

• świateł mijania

• świateł drogowych,

• świateł stopu (wymaga pomocy egzaminatora),

• świateł przeciwmgłowych,

• światła cofania,

• świateł kierunkowskazów,

• świateł awaryjnych.

Światła z przodu:

A – żarówka świateł pozycyjnych

B – żarówka świateł mijania i drogowych

C – żarówka kierunkowskazu

Należy zwrócić uwagę na kierunkowskazy umieszczone na lusterkach samochodu.

Światła z tyłu:

A – światło stopu

B – kierunkowskaz

C – światło pozycyjne

D – światło cofania

E- światło przeciwmgielne

Należy zwrócić uwagę na podświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz trzecie światło stopu na tylnej szybie.

Dźwignia włączania kierunkowskazów i świateł:

A – włączanie świateł pozycyjnych i mijania

Światła mijania można włączyć tylko wtedy, gdy włączone są światła pozycyjne.

B – włącznik świateł przeciwmgłowych przednich i tylnych

Światła przeciwmgłowe można włączyć tylko wtedy, gdy włączone są światła mijania.

C – podnosząc dźwignię do góry włączamy prawy kierunkowskaz, na dół włączamy lewy kierunkowskaz, a odpychając od siebie włączamy światła drogowe

Światła drogowe można włączyć tylko wtedy, gdy włączone są światła mijania.

Zadanie 2.Przygotowanie się do jazdy.

Po zaliczeniu pierwszej części egzaminu egzaminator poprosi Cię o przygotowanie się do jazdy, a następnie jazdę pasem ruchu do przodu i do tyłu.

1.Ustawiamy fotel kierowcy:

• zajmujemy miejsce za kierownicą

• przesuwamy fotel do przodu lub do tyłu, regulujemy wysokość siedziska tak, aby lewa noga po wciśnięciu pedału sprzęgła do podłogi była lekko zgięta w kolanie

• regulujemy nachylenie oparcia pleców, tak, aby nadgarstek prawej ręki wyprostowanej w łokciu położony w najwyższym punkcie kierownicy, mógł zginać się na kole kierownicy, a plecy przylegały do oparcia fotela

• regulujemy wysokość zagłówka, tak, aby górna krawędź zagłówka była na wysokości czubka głowy

2. Ustawiamy lusterka:

• prawą ręką ustawiamy lusterko wewnętrzne umieszczone u góry, na środku przedniej szyby, tak, aby widzieć w nim całą tylną szybę

• za pomocą przycisków  umieszczonych po lewej stronie od kierownicy ustawiamy lusterka zewnętrzne:

Toyota Yaris

Hyundai i20

• prawe lusterko – tak żeby w lewym dolnym rogu lusterka widzieć maksymalnie przód klamki drzwi przednich.

• lewe lusterko – tak żeby w prawym dolnym rogu lusterka widzieć maksymalnie przód klamki drzwi

3.Zapinamy pasy bezpieczeństwa (pas nie może być poskręcany, powinien być napięty, przebiegać blisko szyi, ale jej nie dotykać).

4. Włączamy światła mijania

5. Włączamy silnik.

6. Upewniamy się o możliwości jazdy:

• sprawdzamy, czy nie palą się czerwone kontrolki na desce rozdzielczej (m.in. niedomknięte drzwi samochodu, niezapięte pasy, zaciągnięty hamulec awaryjny zwany ręcznym)

• wykluczamy prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym oceniamy sytuację wokół pojazdu.

Zanim ruszysz sprawdź na desce rozdzielczej czy nie pali się żadna kontrolka barwy czerwonej.

Po zaliczeniu pierwszej części egzaminu egzaminator poprosi Cię o przygotowanie się do jazdy, a następnie jazdę pasem ruchu do przodu i do tyłu.

Zadanie 2.Jazda pasem ruchu po łuku do przodu i do tyłu.

Zanim ruszysz pamiętaj o sprawdzeniu czy na desce rozdzielczej nie pali się żadna kontrolka barwy czerwonej!

Pamiętaj, że rozpoczęcie lub kontynuowanie jazdy przy zapalonej kontrolce barwy czerwonej jest niedopuszczalne. Rozpoczęcie jazdy po łuku przy tej zapalonej kontrolce kończy egzamin.

Pamiętaj że:

• nie możesz przejechać linii ograniczających pas ruchu

• nie możesz dotknąć ani przewrócić pachołka/tyczki

• jazda pasem ruchu powinna odbywać się w sposób płynny zatem auto nie powinno zatrzymać się ani zgasnąć

• cofanie po łuku wykonujemy z wykorzystaniem lusterek wstecznych i szyby tylnej

• po dojechaniu do pola zatrzymania pojazd musi zmieścić się całym obrysem w jego obrębie

• jeśli podczas jazdy pasem ruchu zauważysz, że „coś ci nie wychodzi” – zatrzymaj się! Lepiej przerwać źle wykonywany manewr – przysługuje ci bowiem jedna poprawka – niż kontynuować i narazić się na przerwanie egzaminu.

Pamiętaj, że:

• natychmiastowe przerwanie egzaminu nastąpi w przypadku najechania przez linie

• potrącenia/przewrócenia pachołka/tyczki

Zadanie 3.Ruszanie na wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec ręczny, a następnie rusza do przodu zwalniając go, zatrzymanie może nastąpić dopiero po zjechaniu z wniesienia. Przy wykonywaniu tego manewru również przysługują Ci dwie próby.

Egzamin w ruchu drogowym.

1 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

2 Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

3 Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

4 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

5 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)

6 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych

7 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

8 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy

9 Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*

10 Przejazd przez przejścia dla pieszych

11 Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):

– prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

– skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

– równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy)

– wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania

12 Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B):

– możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),

– zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,

– miejsce do zawracania wyznacza egzaminator

13 Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*

14 Przejazd przez tunel*

15 Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego

16 Wykonanie manewru wyprzedzania

17 Wykonanie manewru omijania

… …

19 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu

20 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo

21 Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu

22 Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) –

23 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych –w przypadku kategorii  B nieobowiązkowe:

*)   Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

**)  Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Minimalny czas trwania egzaminu w ruchu drogowym wynosi 40 min. Egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 min, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

Kategoria C

Egzamin na kategorię C składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu państwowego przeprowadzana jest przy użyciu komputera i składa się z 32 pytań. 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej dotyczącej kategorii C. Każde pytanie zawiera 1 prawidłową odpowiedź, a osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego w przypadku otrzymania co najmniej 68 punktów. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym – wybrany losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania zestaw oraz wykonanie określonych zadań w ruchu drogowym.

W Ośrodku Egzaminacyjnym egzamin na kategorię C przeprowadzany jest na samochodach marki MAN TGL i IVECO ML150E25

Opłata egzaminacyjna wynosi 230 zł. Część teoretyczna – 30 zł,

część praktyczna – 200 zł

Wymagane dokumenty do przystąpienia do egzaminu:

–    wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,

–  ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców – ważna karta pobytu,

–  oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego,

–  dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Zadanie1. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu w spryskiwaczach,

d) działanie sygnału dźwiękowego,

e) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

f) działanie świateł mijania,

g) działanie świateł drogowych,

h) działanie świateł hamowanie „STOP”,

i) działanie świateł cofania,

j) działanie świateł kierunkowskazów,

k) działanie świateł awaryjnych,

l) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

– jeżeli występuje;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. h lub i, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,

– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego.

Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a–d oraz 1 element spośród elementów określonych e-l

MAN TGL 12.240

IVECO ML150E25

 

  • właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

Zadanie 2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

2) płynne ruszenie:

a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego – w przypadku gdy jest uruchomiony,

b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

3) płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu;

4) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;

5) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz  niepotrącanie ich;

6) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.

Oraz wybrany przez system teleinformatyczny zestaw (dwa zadania)

Parkowanie prostopadłe ( wjazd tyłem – wyjazd przodem lub wjazd przodem – wyjazd tyłem)

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) możliwa jedna korekta toru jazdy,

b) pojazd nie może:

– wyjechać poza określony obszar wjazdu,

– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,

– potrącić pachołków lub tyczek,

c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) możliwa jedna korekta toru jazdy,

b) pojazd nie może:

– wyjechać poza określony obszar wjazdu,

– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,

– potrącić pachołków lub tyczek,

c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska

Parkowanie równoległe ( wjazd tyłem – wyjazd przodem )

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) możliwa jedna korekta toru jazdy,

b) pojazd nie może:

– naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki) oraz

– najechać na krawężnik,

c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania

tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.

Egzamin w ruchu drogowym.

Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:

a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,

b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.

Przejazd przez skrzyżowania:

a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),

b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),

c) z sygnalizacją świetlną,

d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,

e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*).

Przejazd przez przejścia dla pieszych.

Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego.

Wykonanie manewrów:

a) wyprzedzania, omijania, wymijania

b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu.

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych -, w przypadku kategorii  C nieobowiązkowe:

*)   Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

**)  Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Minimalny czas trwania egzaminu w ruchu drogowym wynosi 45 min

Kategoria C+E

Egzamin na kategorię C + E składa się tylko z części praktycznej.

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym – wybrany losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania zestaw oraz wykonanie określonych zadań w ruchu drogowym.

W Ośrodku  Egzaminacyjnym egzamin na kategorię C + E przeprowadzany jest na samochodach marki MAN TGL i IVECO ML150E25 z przyczepą typu tandem.

Opłata za egzamin wynosi 245 zł

Wymagane dokumenty do przystąpienia do egzaminu:

  • wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,

  • ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców – ważna karta pobytu,

  •  oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego,

  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Zadanie1.Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a) poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu w spryskiwaczach – osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,

d) działanie sygnału dźwiękowego,

e) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

f) działanie świateł mijania,

g) działanie świateł drogowych,

h) działanie świateł hamowanie „STOP”,

i) działanie świateł cofania,

j) działanie świateł kierunkowskazów,

k) działanie świateł awaryjnych,

l) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

l) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

– jeżeli występuje;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. h lub i, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,

– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego.

Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a–d oraz 1 element spośród elementów określonych e-l MAN TGL

MAN TGL 12.240

IVECO ML150E25

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte,

– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem

– w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy,

– odpowiednio jeżeli występuje,

3) upewnienie się o możliwości jazdy,

– wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

– ocena sytuacji wokół pojazdu,

4) płynne ruszenie,

– opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,

– łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika

5) dodatkowo

a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,

b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min,

Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania:

– podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,

– cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,

– regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),

– dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,

– podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona

Podpinanie złącza pneumatycznego Duomatic.

Zadanie 2. Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

1) pozycja początkowa pojazdu

a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,

b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut,

2) nieprzejeżdżanie przez linie, i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),

3) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.

Oraz wybrany przez system teleinformatyczny zestaw ( dwa zadania)

Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem)

1) pozycja początkowa pojazdu

2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,

3) w czasie wykonania zadania:

a) możliwa jedna korekta toru jazdy,

b) pojazd nie może:

– wyjechać poza określony obszar wjazdu,

– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających

– potrącić pachołków lub tyczek,

4) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

Parkowanie prostopadłe ( wjazd tyłem – wyjazd przodem lub wjazd przodem – wyjazd tyłem)

1) pozycja początkowa pojazdu

2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,

3) w czasie wykonywania zadania:

a) możliwa jedna korekta toru jazdy,

b) pojazd nie może:

– naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz

– najechać na krawężnik,

4) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Egzamin w ruchu drogowym.

Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:

a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,

b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.

Przejazd przez skrzyżowania:

a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),

b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),

c) z sygnalizacją świetlną,

d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,

e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*)

Przejazd przez przejścia dla pieszych.

Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego

Wykonanie manewrów:

a) wyprzedzania, omijania, wymijania

b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu.

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych kategorii  C+E nieobowiązkowe:

Rozprzęganie pojazdu  z przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.

Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:

– zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,

– zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),

– odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),

– wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,

– rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),

– ustawienie pojazdu obok przyczepy.

Zadanie może być zrealizowane także po wykonaniu zadań na placu manewrowym.

*)   Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

**)  Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Minimalny czas trwania egzaminu w ruchu drogowym wynosi 45 min